Posudky stromů, péče o pozemky a zeleň

Podle stavu mnohých stromů je až neuvěřitelné, jaká rizika jsou ochotni nést jejich vlastníci, zřejmě z neznalosti věci. Mnohá poškození stromů však mohou způsobit i neodborné zásahy, což je častou příčinou postihů Českou inspekcí životního prostředí. Z těchto důvodů nabízím:

  • znalecké posouzení bezpečnosti stromů, vlivu dřevin na stavby a návrhy nejvhodnějšího řešení nápravy zjištěných defektů,
  • inventarizace a hodnocení stavu dřevin, zelených ploch a technických prvků,
  • komplexní dotační poradenství a zpracování projektů na úpravu obecní zeleně, projektů pro krajinu, životní prostředí apod., podle aktuální nabídky dotačních programů,
  • ocenění poškozených nebo zničených dřevin, včetně škod ekologických,
  • projekty zakládání a údržby zeleně, zalesňování nelesních půd a péče o ně, revitalizace parků, uličních stromořadí atd.,
  • projekty rekultivací dobývacích prostorů a odstranění škod na pozemcích,
  • biologická hodnocení pro veškerá území, včetně VKP a ÚSES a zpracování plánů péče o ně,
  • poradenství a zastupování v případě sporů, postihů, žádostí o dotace atd..

Problematika péče o dřeviny zaznamenala takový rozvoj, že pokud není znalecký posudek zpracován na úrovni soudobého poznání, s nezbytnými náležitostmi podle § 13 odst. 2) vyhlášky č. 37/1967 Sb., je z právního hlediska bezcenný. Proto věnuji značné úsilí celoživotnímu vzdělávání a posudky provádím moderní metodou vizuálního hodnocení, doplněnou o speciální vyšetření, s minimalizací destruktivních metod. Následně navrhuji technologicky i ekonomicky nejvýhodnější řešení nápravy zjištěných defektů.

Bezpečnost v okolí stromů nadřazuji všem jejich funkcím, zvláště když se v okolí nalézají komunikace a stavební objekty. Snažím se respektovat požadavky zákazníka, aby pro něj byl posudek maximálním přínosem a byl srozumitelný, jak z hlediska orientace v odborných termínech, tak i v právních předpisech, které s problematikou souvisejí. Na přání klienta vyhotovím inventarizaci a hodnocení stromů v jednoduché digitální podobě, pro možnost snadné editace budoucích změn.

Moje metoda je podstatně levnější, než při použití metod exaktních, tzv. „tahových zkoušek“, s nezbytným přístrojovým vybavením, kde posouzení jednoho stromu stojí téměř 20 tis. Kč. Vzhledem ke svým zkušenostem a znalostem jsem schopen dosáhnout srovnatelných výsledků s dostatečnou přesností a vypovídací schopností za cenu o řád nižší. V porovnání s nejvýznamnější konkurencí jsem zřejmě také levnější, což vyplývá z vítězství v řadě výběrových řízení. Přitom poskytuji komplexní služby, bez toho, aby si řadu údajů musel klient zjišťovat sám.