Reference – ukázky z referenční fotogalerie

Nejčastější klienti:

  1. obecní a městské úřady
  2. školy a školky
  3. správy lesů, parků, komunikací a vodních toků
  4. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
  5. hasiči, policie,
  6. ČEZ, a.s.; EON,
  7. ostatní soukromé a právnické osoby

                                                                    Referenční fotogalerie:

Spadený strom na dům

 

Rizikové kácení odumírajících jasanů amerických u obchodního domu Tesco v centru Brna, bez omezení zásobování.

Výsledek likvidace havarijních stromů a úklidu plochy. Frézování pařezů nebylo požadováno.

Zdravotní a bezpečnostní průřez stromu stromolezeckou technikou, s minimálním omezením provozu v okolí.

Výsledek citlivě provedeného zdravotního a bezpečnostního ořezu jasanů amerických u nádraží v centru Brna.

Rizikové kácení havarijních stromů z vysokozdvižné plošiny na ulici Úvoz v Brně.

Likvidace bříz stromolezeckou technikou na ulici Dunajská v Brně – Starém Lískovci.

Výsledek likvidace bříz a frézování pařezů dokazuje, že i za nejnižší cenu lze provádět kvalitní práci.

Senescentní topol černý v Ostrožské Nové Vsi představoval značné riziko pro provoz na cyklostezce i železnici.

Nová Ves u Třeště – ohrožení bezpečnosti staveb a provozu na komunikaci zdánlivě zdravými lípami, s defektním větvením hlavních kosterních kodominantních větví „tlakovými vidlicemi“, infikovanými patogenními dřevokaznými houbami. Řešení viz níže.

Jištění defektního větvení nedestruktivními dynamickými bezpečnostní vazbami z polypropylenových lan.

Po pěti letech od „zmlazení“ přestárlých topolů sesazovacím a redukčním řezem v areálu VUT na Kraví Hoře v Brně. Topol vlevo nejprve obrazil a následně usychá. Topoly vpravo jsou po stejném zásahu dosud plně vitální.

Nevhodná výstavba budov v obvodu životního prostoru stromů v parku v Určicích na Prostějovsku, kterou bude třeba řešit.

Konflikt stromů a staveb v případě nerespektování jejich základních fyziologických potřeb. Tlak na likvidaci stromů bude narůstat.

Důsledky narušení staticky významné části kořenového systému lípy srdčité stavební činností, porušením právních předpisů a ČSN 83 9061.

Vyvrácení části vícekmene javoru je důsledkem vybudováním potrubí k odvodu srážkové vody z nedaleké stavby a navážky zeminy na toto potrubí cca 40 cm nad úroveň terénu, čímž došlo k narušení kořenového systému a jeho napadení hnilobou dřevomorem kořenovým, která během několika málo let zasáhla i bázi kmene.

Odvod srážkové vody do kořenového systému javoru mléče byl příčinou infekce dřevomorem kořenovým a následného vývratu.

Realizace mého projektu biologické rekultivace DP Lomu Mokrá společnosti Českomoravský cement, a. s..

Park v obci Huzová, pro který jsem zpracoval projekt revitalizace významné sídelní zeleně, posilující biodiverzitu sídelních biotopů a vztah obyvatel k přírodě, v rámci žádosti o dotaci z OP ŽP 2007 – 2013.