Lesní hospodářství a myslivost

Jako zkušený pracovník lesnického provozu i státní správy lesního hospodářství, myslivosti a rybářství, na různých stupních, včetně ministerstva, cítím morální povinnost nabádat vlastníky lesa k obezřetnosti, koho v něm pověří hospodařením a pravidelně jej podrobovat kontrole. Nejúčinnějším nástrojem je lesnický audit. Tato investice se však vyplatí jen, pokud jej provede nezávislý a odborně erudovaný odborník. Proto nabízím v oboru:

lesní hospodářství

 • nezávislý lesnický audit – komplexní zhodnocení výsledků hospodaření v lesích,
 • znalecké posudky kvality, technologie a ekonomiky prací, včetně prodeje dřeva,
 • komplexní dotační poradenství v lesním hospodářství a myslivosti:
 • výběr vhodného dotačního titulu
 • optimalizaci záměru s ohledem na pravidla poskytování dotací
 • kompletní zpracování žádosti o dotaci včetně příloh
 • zpracování projektové dokumentace
 • realizaci výběrového řízení
 • stálou péči po celou dobu realizace projektu
 • případové studie, studie proveditelnosti, marketingové studie
 • odbornou pomoc při řešení Vašeho záměru po lesnické stránce
 • zpracování souvisejících projektů na úpravu obecní zeleně, projektů pro krajinu, životní prostředí apod., podle aktuální nabídky dotačních programů,
 • činnost odborného lesního hospodáře,
 • výpočet výše náhrad podle vyhlášky č. 335/2006 Sb., za újmu omezením lesního hospodaření,
 • znalecké posudky environmentálních funkcí lesa a ocenění škod na lesích, včetně ekologických,
 • výpočet poplatků za odnětí lesních pozemků,
 • zprostředkovatelskou a poradenskou činnost v lesnictví, ochraně přírody a životním prostředí, expertní pomoc při řešení problémů, vypracování stanovisek, odvolání, zastupování při jednáních atd..

  myslivost:

 • zpracování mysliveckého záměru a žádosti o pronájem honitby,
 • znalecké posouzení obvyklé výše nájemného za pronájem honebních pozemků a honitby, 
 • znalecké posudky určení myslivecké hranice honitby,
 • znalecké posudky výše škod způsobených zvěří nebo na zvěři,
 • znalecké ocenění mysliveckých zařízení a škod na nich způsobených,
 • znalecké posudky škod způsobených výkonem práva myslivosti,
 • odbornou pomoc s řešením problémů s výkonem práva myslivosti, vypracování odvolání, zastupování při jednáních atd..