Užitečné odkazy

Významné instituce:

Stránky týkající se hlavních dotačních titulů:

Formuláře ke stažení:

Zajímavé odkazy:

Zajímavosti, aktuality a perličky:

Výběr zajímavých metodik:

 Významné předpisy související s naší činností:

 • 89/2012 Sb. OBČANSKÝ ZÁKONÍK
 • 40/2009 Sb.  trestní zákoník
 • 2/1993 Sb. USNESENÍ předsednictva České národní rady ze dne 16.prosince 1992 o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky ve znění Ústavního zákona 162/1998 Sb.
 • 1/1993 Sb. ÚSTAVNÍ ZÁKON České národní rady ze dne 16. prosince 1992  ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY.
 • 2/1969 Sb. ZÁKON o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky.
 • 200/1990 Sb. ZÁKON o přestupcích.
 • 500/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. června 2004, SPRÁVNÍ ŘÁD.
 • 634/2004 Sb.  ZÁKON ze dne 26. listopadu 2004 o správních poplatcích

   Mezinárodní úmluvy

 • 396/1990 Sb. SDĚLENÍ federálního ministerstva zahraničních věcí ÚMLUVA o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva dne 2. února 1971 byla přijata v Ramsaru (Írán).
 • 159/1991 Sb. SDĚLENÍ federálního ministerstva zahraničních věcí ÚMLUVA o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví dne 16. listopadu 1972 byla přijata v Paříži.
 • 572/1992 Sb. SDĚLENÍ federálního ministerstva zahraničních věcí  ÚMLUVA O MEZINÁRODNÍM OBCHODU OHROŽENÝMI DRUHY VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN Podepsáno ve Washingtonu, D. C., dne 3. března 1973.
 • 46/2002 Sb. m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí EVROPSKÁ ÚMLUVA O KONTROLE NABÝVÁNÍ A DRŽENÍ STŘELNÝCH ZBRANÍ JEDNOTLIVÝMI OSOBAMI Podepsána dne 28. června 1978 ve Štrasburku.
 • 127/1994 Sb. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí ÚMLUVA o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů přijata dne 23.června 1979 v Bonnu.
 • 107/2001 Sb. m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí ÚMLUVA o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť přijata dne 19. září 1979 v Bernu.

   Oceňovací předpisy:

Ochrana životního prostředí a přírody:

 • Zákon ČNR č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky
 • Zákon FS ČSFR č. 17/1992 Sb., o životním prostředí
 • Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některýchsouvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákonač. 93/2004 Sb.
 • Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • Vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zák. č. 114/1992 Sb.
 • 246/1992 Sb. ZÁKON na ochranu zvířat proti týrání.
 • 360/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 2. října 2000 o stanovení způsobu výpočtu výše náhrady škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy na vymezených domestikovaných zvířatech, psech sloužících k jejich hlídání, rybách, včelstvech, včelařském zařízení, nesklizených polních plodinách a na lesních porostech.
 • 166/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. dubna 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000.
 • 294/2006 Sb.   VYHLÁŠKA ze dne 2. června 2006, o odchylném postupu pro usmrcování špačka obecného.
 • 100/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. února 2004 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy).
 • 115/2000 Sb. ZÁKON ze dne 5. dubna 2000 o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy.
 • Vyhláška MŽP ČR č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

Právní ochrana půdy:

Základní předpisy lesního hospodářství:

Myslivost:

 • 449/2001 Sb. ZÁKON ze dne 27. listopadu 2001 o myslivosti.
 • 244/2002 Sb.  VYHLÁŠKA  Ministerstva zemědělství ze dne 7. června 2002, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti.
 • 553/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. října 2004 o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě.
 • 491/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 13. listopadu 2002 o způsobu stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře a o zařazování honiteb nebo jejich částí do jakostních tříd.
 • 7/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2003 o posouzení podmínek pro bažantnice a o postupu, jakým bude vymezena část honitby jako bažantnice.
 • 245/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 7. června 2002 o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu.

Myslivecké formuláře mysl 1 – 8

 • Mysl 1 plán mysliveckého hospodaření v honitbě, část plán chovu a lovu pro zvěř spárkatou.
 • Mysl 2 plán mysliveckého hospodaření v honitbě, část plán chovu a lovu pro zvěř drobnou.
 • Mysl 3 plán mysliveckého hospodaření v honitbě, část plán lovu ostatních druhů zvěře.
 • Mysl 4 plán mysliveckého hospodaření v honitbě, část plán péče o zvěř.
 • Mysl 5 plán mysliveckého hospodaření v honitbě, část plán společných lovů zvěře.
 • Mysl 6 plán mysliveckého hospodaření v honitbě, část plán počtu loveckých psů.
 • Mysl 7 výsledky sčítání zvěře.
 • Mysl 8 měsíční hlášení o plnění plánu.
 • evidence plomb  – Evidence vydaných a vrácených plomb a lístků o původu zvěře

Zbraně a střelivo

 • 119/2002 Sb. ZÁKON ze dne 8. března 2002 o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních).
 • 151/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 10. března 2004, kterým se stanoví, které střelné zbraně a střelivo je možné z jiného členského státu Evropské unie přepravit na území České republiky bez předchozího souhlasu příslušných orgánů České republiky.
 • 338/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 26. června 2002 o technických požadavcích pro zabezpečení přechovávaných zbraní nebo střeliva a o podmínkách skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami
 • 335/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. května 2004, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů.
 • 369/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 26. července 2002, kterou se stanoví postup Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva při zařazování typu zbraně nebo střeliva do kategorie.
 • 156/2000 Sb. ZÁKON ze dne 18. května 2000 o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • 493/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. listopadu 2002 o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu a o obsahu lékárničky první pomoci provozovatele střelnice.
 • 384/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 6. srpna 2002 o provedení některých ustanovení zákona o zbraních.
 • 371/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 26. července 2002, kterou se stanoví postup při znehodnocování a ničení zbraně, střeliva a výrobě jejich řezů.

Veterinární předpisy

 • 166/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon).
 • 299/2003 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. září 2003 o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka.
 • 289/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. listopadu 2007 o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství
 • 356/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. června 2004 o sledování (monitoringu) zoonóz a původců zoonóz a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka

Právní problematiku ochrany vod upravují:

Právní problematiku ochrany ovzduší upravují:

Základní předpisy o odpadech:

 • 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
 • 381/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů).
 • 383/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001 o podrobnostech nakládání s odpady.

K právní ochraně horninového prostředí se vztahují tyto hlavní předpisy: